PRIVACY / GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION NOTICE)

PRIVACY / GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION NOTICE)

 1. INLEIDING

Advocaat Laurens LIEBENS, met kantoor te 3800 SINT-TRUIDEN, Kortenbosstraat 185 en met ondernemingsnummer 0829.070.381, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder worden gegevens van o.a. klanten, correspondenten, … beschermd tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Deze privacynota bevat essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door mij worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die worden uitgevoerd.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Advocaat Laurens LIEBENS, met kantoor te 3800 SINT-TRUIDEN, Kortenbosstraat 185 en met ondernemingsnummer 0829.070.381, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens worden de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018 gerespecteerd.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot mijn onderneming, deelt u mijn de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (afhankelijk van de aard van het dossier dat in behandeling is), kan het zijn dat u mij bijkomende gegevens bezorgt voor noodzakelijke professionele doeleinden.

U draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle gegevens die verstrekt. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, wil ik u vragen mij dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

 1. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1          Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening en de activiteiten worden de identiteits- en contactgegevens van klanten en opdrachtgevers en andere noodzakelijke correspondenten en tussenpersonen verzameld.   De doeleinden voor deze verwerkingen hebben betrekking op de uitvoering van de overeenkomst met de klant, het klantenbeheer, de boekhouding… .  De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

5.2          Gegevens van leveranciers

N.v.t.

5.3          Gegevens van personeel

In geval van personeel worden de persoonsgegevens van de werknemer(s) in het kader van het personeelsbeheer en de loonadministratie verzameld en verwerkt. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt zo nodig deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4          Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers  en personeel worden ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, contacten van instanties, deskundigen, enz.  verzameld en verwerkt. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van de activiteiten en public relations. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

 1. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden  bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie.

 1. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

–              Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

–              Recht op rectificatie: u heeft het recht verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

–              Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevenswissing of beperking van enige persoonsgegevens kan geweigerd worden indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

–              Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

–              Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

–              Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien hiervoor over een andere rechtsgrond wordt beschikt.

–              Automatische beslissingen en profilering: de verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profilering en u wordt niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot  Laurens LIEBENS, info@advocaat-liebens.be.

Er wordt getracht om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel is  dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen de onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor , evenals door de overheid, en andere noodzakelijke instanties en tussenpersonen in het kader van de behandeling van uw dossier (rechtbanken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, …)

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie, overdracht van activiteiten, bij faillissement, … . Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval worden de redelijke inspanningen geleverd om u te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel  erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of redelijkerwijze haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval verkocht worden of commercieel ter beschikking gesteld worden aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 1. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

De nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Advocaat Laurens Liebens  aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 1. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, worden toegang verleend tot uw persoonsgegevens: de werknemers, medewerkers en aangestelden. Een gelijkaardig niveau van bescherming wordt gegarandeerd door de contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

 1. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Advocaat Laurens LIEBENS, met kantoor te 3800 SINT-TRUIDEN, Kortenbosstraat 185 en met ondernemingsnummer 0829.070.381, hetzij per post, hetzij via e-mail op info@advocaat-liebens.be

edit afsluiten