Voorwaarden en tarieven

Consultaties

Om elke cliënt zo goed mogelijk te kunnen ontvangen worden consultaties vooraf geagendeerd, na telefonische of schriftelijke afspraak.

Het is niet gebruikelijk te pas en te onpas en zonder afspraak langs te komen omdat dit de efficiënte cliëntenbejegening niet ten goede komt.
Consultaties worden per eenheden van 15 minuten aan het overeengekomen uurtarief aangerekend.

Voor de eerste consultatie wordt een half uur of een uur gereserveerd.
Een eerste consult kost resp. 30,00 EUR excl. BTW of 60,00 EUR excl. BTW naargelang de benutte tijd.

Indien de cliënt geholpen is met het eerste advies, worden geen andere kosten in rekening gebracht en wordt er verder geen dossier aangemaakt.

Indien blijkt dat er wel een dossier zal worden opgemaakt, is de eerste consultatie gratis.

Telefonische consultaties worden in principe niet gehouden, dan wanneer de situatie dit vereist of toelaat. Deze soort consultaties worden eveneens aan het normale uurtarief aangerekend.

Erelonen en kosten en facturatie

Het ereloon excl. BTW schommelt doorgaans en met uitzondering van bijzondere situaties (zoals hoge inzet, specialisatiegraad, spoedeisend karakter etc.) rond de 120 EUR / uur. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden naar boven of naar beneden.

Er wordt gerekend per begonnen kwartier.

Volgende kosten zijn niet begrepen in voormeld uurtarief. Zij worden de cliënt aangerekend bovenop voormeld uurtarief en door de raadsman eveneens bijgehouden op timesheets. Voormelde bedragen zijn exclusief BTW:

  • Vaste dossierkost tegen 60,00 EUR (dossieropening, administratie afsluiting (opstellen timesheet- factuur en bewaring));
  • Tekstverwerking (brieven, faxen, verzoekschriften, besluiten…) 11,00 EUR per bladzijde;
  • E-mails 11,00 EUR per stuk;
  • Fotokopieën tegen 0,40EUR / bladzijde (kleur 0,60 EUR / bladzijde);
  • Verplaatsingen aan 0,70 EUR / km, hierin zit ook de rijtijd begrepen, die dus niet afzonderlijk als uurloon in rekening zal worden gebracht;
  • Wachttijden die niet te wijten zijn aan de raadsman worden in verantwoordbare gevallen aangerekend;
  • Aangetekende of buitengewone verzendingen conform het geldend tarief.

Bovenstaande opsomming geldt als algemene indicatie.

Met de cliënt wordt er steeds een specifieke overeenkomst afgesloten tot bevestiging van de geldende tarieven. De bepalingen van ereloonovereenkomst die met de cliënt wordt gesloten, maken tegelijkertijd de algemene voorwaarden van de dienstverlening uit. Deze overeenkomst wordt door de cliënt gelezen, goedgekeurd en ondertekend, waardoor de bepalingen die erin opgenomen worden zowel de advocaat als de cliënt tegenstelbaar zijn. Dit “contract” schept duidelijkheid en versterkt de vertrouwensband tussen de advocaat en zijn cliënt; verrassingen en mogelijke discussies achteraf worden zo tot een minimum beperkt.

Het is ook gebruikelijk dat de raadsman aan zijn cliënt een voorschot (“provisie”) vraagt, aangezien procedures vaak enige tijd kunnen duren. Eén en ander wordt in samenspraak met de cliënt besproken en begroot in functie van de aard van de zaak en de financiële draagkracht van de cliënt.

Er wordt ook vooraf gekeken of de cliënt in aanmerking komt voor rechtsbijstand via de rechtsbijstandsverzekeraar, of juridische tweedelijnsbijstand (“pro deo”).

Toelating tot de juridische tweedelijnsbijstand hangt af van de inkomsten van het feitelijk gezin (d.w.z. de inkomsten van alle personen die onder hetzelfde dak wonen).
Aangezien er enkele parameters zijn, en de inkomensgrenzen jaarlijks wettelijk geïndexeerd worden, neemt U best contact op met de advocaat om na te gaan of U in aanmerking kan komen voor juridische tweedelijnsbijstand.

De raadsman behartigt van in het begin naar best vermogen de belangen van zijn cliënt en levert hiervoor een inspanningsverbintenis.
Kosten en erelonen kunnen en mogen dus niet uitsluitend gekoppeld worden aan het behaalde resultaat, temeer dit in België verboden is. (het zgn. “No cure no pay principe” of “pactum de quota litis”)

Bepaalde omstandigheden kunnen wel een mindering, afronding of vermeerdering van het berekende ereloon rechtvaardigen, in het laatste geval denkt men onder andere aan het spoedeisend karakter of een gunstig resultaat.

In zaken met een burgerrechtelijk karakter heeft de in het gelijkgestelde partij die wordt bijgestaan door een raadsman, vaak recht op een op de waarde van het geschil forfaitair begroot bedrag, de rechtsplegingsvergoeding (RPV). De cliënt die aanspraak maakt op de RPV zal deze gebruikelijkerwijze compenseren met de kosten en erelonen van zijn raadsman.

Gerechtskosten (kosten van dagvaarding, rolstelling, officiële of gewone uitgifte van een vonnis, een kopie van een dossier, veroordelingsrechten etc.) worden in principe rechtstreeks doorgerekend aan de cliënt en maken geen deel uit van de eindfactuur, tenzij anders overeengekomen.

Tezamen met de eindfactuur ontvangt de cliënt een overzicht van de geleverde prestaties met overeenkomstig de berekening van de kosten en het ereloon. (timesheet)
De voorschotten worden in mindering gebracht en het te betalen saldo wordt bij afzonderlijke factuur ter kennis gebracht.
In particuliere dossiers zal vaak eerst een ereloonnota vertrekken met dezelfde gegevens, zodoende dat de raadsman de BTW niet zelf dient voor te schieten.
Achteraf krijgt de particuliere cliënt uiteraard een factuur “voor voldaan”.

Advocaten zijn immers BTW plichtig.

Op de factuur worden op de voorzijde ook duidelijk specifieke betaalvoorwaarden ter kennis gebracht.

De cliënt kan de raadsman op elk ogenblik vragen rekenschap vragen van de door hem geleverde prestaties.

Iedere aansprakelijkheid van de raadsman is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de raadsman wordt uitbetaald, waarvan de polisvoorwaarden op eenvoudig verzoek ten kantore van de raadsman kunnen worden geraadpleegd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de raadsman heeft volgende kenmerken:

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Orde van Vlaamse Balies
Polis : LXX034899
Amlin Europe N.V.
Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009
Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745
Bank : 210-0000863-42 – IBAN : BE77 2100 0008 6342 – BIC : GEBABEBB

Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken te Limburg, Afdeling Hasselt / het Vredegerecht van het kanton te Sint-Truiden bevoegd.

 

Alle rechten voorbehouden.
Zonder enige nadelige erkentenis.

 

Update 01.01.2023

edit afsluiten